Login Form

Vinaora Visitors Counter

2331928
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
699
1216
4302
1307434
10420
20197
2331928

Your IP: 54.234.228.185
Server Time: 2018-11-15 19:40:03

การพัฒนาผู้นำและทีมงาน ในโลกของการเปลี่ยนแปลง(Develop Leadership & Team in a World of Change)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

หลักการและเหตุผล

......คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น มีลักษณะแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นอย่างมาก อาทิ ความเร็ว ความไม่ต่อเนื่อง ความซับซ้อน ฯลฯ ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจึงต้องมีสมรรถนะในการบริหารที่สูงกว่าในอดีตมาก จึงจะสามารถนำพาองค์กรและทีมงานผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ตลอดจน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามที่คาดหวัง สถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำหัวข้อการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาผู้นำและทีมงานในโลกของการเปลี่ยนแปลง"ขึ้นมา สำหรับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการก็ตาม ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งผู้บริหารในระดับต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทีมงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในไม่ช้านี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย..

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผู้นำและทีมงาน ที่จะทำให้ได้ผู้นำและทีมที่มีศักยภาพในการทำงานสูง ตลอดจน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ผู้บริหารทุกระดับ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 วัน

สถานที่

ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้

วิทยากร

1.อาจารย์นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์

2.อาจารย์อนุวัตร ลีวงศ์วัฒน์