Login Form

Vinaora Visitors Counter

2331533
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
1216
3907
1307434
10025
20197
2331533

Your IP: 54.234.228.185
Server Time: 2018-11-15 18:40:53

การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร (Corporated BSC)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

หลักการและเหตุผล

การบริหารองค์กรในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ยากกว่าสมัยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ด้วยสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่่ง นั่นก็คือ"การบริหารรเชิงยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์" เพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวและเป็นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งกับองค์กรในประเทศไทยและองค์กรทั่วโลก อาทิ...

1.กลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์กรขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

2.การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ในประเด็นกลยุทธ์ขององค์กรมีน้อยมาก

3.การจัดสรรทรัพยากรต่างๆขององค์กรไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์

4.ขาดการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น Balanced Scorecard(ฺBSC) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยการศึกษาวิจัยของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard Business School(HBS) และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review(HBR) ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่ีองมือที่ช่วยให้การวัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้คนทั้งองค์กรมีความเข้าในกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย สุดท้ายมันยังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อีกด้วย ซึ่้งในปัจจุบัน?Balanced Scorecard(ฺBSC)ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ไปแล้ว หากองค์กรใดมีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยที่ไม่มีการทำBalanced Scorecard(ฺBSC)ด้วย ก็ต้องถือว่าแผนกลยุทธ์นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ี

สถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ(TalkToTop Training Institute) ไ้ด้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของ Balanced Scorecard(BSC)มานานแล้ว และตั้งแต่ปี พ.ศ.2544เป็นต้นมา เราได้ทำการศึกษาและได้นำมาทดลองใช้กับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็นแนวทางของ Kaplan & Norton รวมทั้งรูปแบบที่มีการประยุกต์แล้ว โดยเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน(กพร.) ทำให้เรามีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง ?ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตร"การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร (Corporated BSC)"ของสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จนั้น??????? จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็น เน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเรียนเพื่อรู้ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำBSCให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสำคัญและขั้นตอนที่เรียบง่ายในการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)แบบมีส่วนร่วม

3. เพื่อให้หน่วยงานผู้จัด ได้Balanced Scorecard(BSC)ที่สามารถนำไปใช้งานได้(70-90%) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา

เป้าหมาย

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร

ระยะเวลาฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่

ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้

วิทยากร

1.อาจารย์นายแพทย์นิวัฒน์? ลีวงศ์วัฒน์

2.อาจารย์อนุวัตร? ลีวงศ์วัฒน์