BUILD THE PERSISTENT ESB IN YOUR ORGANIZATION

การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร

หลักการและเหตุผล
     ไม่ว่าองค์กรของท่านจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตหรือด้านบริการก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า จะต้องมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ และในการบริการนั้น ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ "พฤติกรรมบริการ (Service Behavior)" นั่นเอง หลายองค์กรพยายามพัฒนาด้านเทคนิคบริการ เทคโนโลยีในการให้บริการ อาคารสถานที่ แต่ด้วย "พฤติกรรมบริการที่แย่ ๆ " ของบุคลากรบางคน กลับสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการด้วยแล้ว คงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการเป็นอันดับแรก

     และถึงแม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะมีการอบรมสัมมนาเรื่อง "พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior=ESB)" กันอยู่เป็นประจำ แต่ปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้าน HRD ก็คือ พนักงานส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมบริการที่ดีขึ้นแค่ในระยะหลังอบรมเสร็จใหม่ ๆ เท่านั้น และไม่ช้าไม่นานพฤติกรรมบริการเหล่านั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม เป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง โดยที่ได้ผลลัพธ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราว

     ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมด้านพฤติกรรมบริการนับ 10 ปี ทำให้เราค้นพบสาเหตุสำคัญบางประการที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการของพนักงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก แถมยังได้ผลในระยะสั้น ๆ อีกด้วย ดังนั้นสถาบันฯจึุงไ้ด้คิดค้น "ระบบการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน (NICE Empowering System)" ขึ้นมา โดยการนำเอาระบบพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร "The Wall Street Journal" (นิตยสารด้านธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก) ว่าเป็น"ระบบพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดในโลก"ระบบหนึ่ง มาประยุกต์กับวัฒนธรรมองค์กรแบบไทย ๆ จนได้"ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน หรือ NICE Empowering System(NES)" ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากรทุกระดับ ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการด้วยตนเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงสาเหตุและหลักการสำัคัญในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมบริการในระยะยาว
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้จักและเข้าใจ ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน(NICE Empowering System=NES) ตลอดจน ขั้นตอนในการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารทุกระดับ
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.