BATTLE FOR HAPPINESS

ยุทธการตามล่าหาความสุข

หลักการและเหตุผล
     เวลาที่คุณประสบความสำเร็จแล้วมีความสุข มันก็เป็นเรื่องปกติ เวลาที่คุณประสบความล้มเหลวแล้วมีความทุกข์ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

     เคยไหมที่บางครั้ง ทั้ง ๆ ที่คุณประสบความสำเร็จ แต่คุณกลับรู้สึกหดหู่ ?

     ในขณะที่บางครั้ง ทั้ง ๆ ที่คุณล้มเหลว แต่คุณกลับสามารถยิ้มได้ ?

     ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนมากมายต้องไขว่คว้าหา“ความสำเร็จ”ตลอดเวลา จนลืมสิ่ง ๆ หนึ่งไป นั่นก็คือ..“ความสุข” เราพัฒนาคุณภาพของระบบงานในองค์กร เราพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่สิ่ง ๆ หนึ่งที่เรามักไม่ค่อยได้พัฒนา นั่นก็คือ..“คุณภาพของความคิด” ซึ่งจะส่งผลต่อ“คุณภาพของจิตใจ” ที่จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่“ดินแดนแห่งความสุข”ได้

     มีคนเป็นจำนวนมากที่พยายามเสาะแสวงหา“ความสุข” ด้วยเข้าใจว่ามันคงอยู่ ณ ดินแดนอันไกลโพ้น สู้ดั้นด้นเดินทางไกล ลงทุนไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เพียงหวังว่าจะได้รับ“ความสุข”กลับคืนมา และดูเหมือนว่า“ความสุข”ที่เราได้มาด้วยวิธีเหล่านี้ มันจะจากเราไปในเวลาอันรวดเร็ว และถ้าเราต้องการมันอีก ราคาของมันจะถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

     แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ความสุข”..มันอยู่กับเราตลอดเวลา “ถ้ามองเป็น..จะเห็นความสุข แต่ถ้ามองไม่เห็น..จะเป็นทุกข์” เพียงแค่เราพัฒนา..“คุณภาพมุมมองและวิธีคิด” ชีวิตจะเปี่ยมไปด้วย“ความสุข”ในทุกสถานการณ์..“มาตามล่าหาความสุขกันเถอะ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขและความทุกข์ในชีวิตของแต่ละคน ก็คือ “ความคิด” ความคิดบางอย่างทำให้เราทุกข์ แล้วต้องคิดอย่างไรจะทำให้ตนเองมีความสุข
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร
ระยะเวลา
3-6 ชั่วโมง
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.