PROFESSIONAL TRAINER AND MASTER OF CEREMONIES(ADVANCED COURSE)

สู่เส้นทางวิทยากรและพิธีกรมืออาชีพ ขั้นก้าวหน้า

หลักการและเหตุผล
     “การพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด” การพูดในที่ชุมชนก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดในฐานะพิธีกรหรือวิทยากรก็ตาม จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พูดมีศักยภาพในการพูดเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้พูดเกิดความมั่นใจมากขึ้น ผู้ฟังประทับใจมากขึ้น โดยเฉพาะวิทยากรภายใน หากมีความสามารถในการสอน/ฝึกอบรมระดับมืออาชีพ ก็จะสามารถจัดการฝึกอบรมภายในได้ดีขึ้น องค์กรก็เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกลดลง และหากมีความสามารถไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกได้ ก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการพูดและการนำเสนอขั้นสูง เช่น การนำเสนอสไลด์แบบมืออาชีพ การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม การพูดแบบมือโปร ฯลฯ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์ตนเองร่วมกับวิทยากร ตลอดจนได้ค้นหารูปแบบและสไตล์การพูดที่เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากรภายใน/พิธีกรขององค์กร ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดขั้นสูง รุ่นละ 20 คน
ระยะเวลา
3 วัน 1 คืน
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.