STRATEGIC PLANNING AND RESULT BASED MANAGEMENT

การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

หลักการและเหตุผล
     ในวันนี้ ถ้าเราจะถามคนที่ทำงานไม่ว่าจะในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า"ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์"อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน"ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์"เปรียบเสมือนเป็น"ยาดำ"ที่แทรกอยู่ในทุก ๆ วงการและทุก ๆ เรื่อง ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งในระดับโลก ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์เป็นอย่างดี แต่ยังรวมไปถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นอีกด้วย ที่จะต้องศึกษาศาสตร์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้

     ในปัจจุบัน เราจะพบว่ามีวิทยากรที่สอนเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์อยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านก็มีสไตล์และเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มักเป็นการเน้นความรู้ในเชิงวิชาการ ทฤษฎีและหลักการมากกว่าการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งศัพท์แสงต่าง ๆ ก็มีมากมาย ยากต่อการทำความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสนมึนงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการวางแผนมาก่อน บางคนถึงกับถอดใจที่จะเรียนรู้กันเลยทีเดียว แถมตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะเป็นของหน่วยงานในต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นหน่วยงานภาคธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้ยาก

     ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตร"การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Strategic Planning and Result Based Management)"ของสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จนั้น จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นเพียงพอต่อการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเท่านั้น เน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเรียนเพื่อรู้ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายกับหน่วยงานนับร้อย ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน จนผู้เรียนหลายท่านปรารภว่า "อบรมเรื่องนี้มาก็หลายครั้ง ไม่เคยเข้าใจเท่าครั้งนี้เลย"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสำคัญและขั้นตอนที่เรียบง่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. เพื่อให้หน่วยงานผู้จัด ได้แผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้(80-90%) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร
ระยะเวลา
3 วัน
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.