CORPORATED BSC

การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร

หลักการและเหตุผล
     การบริหารองค์กรในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ยากกว่าสมัยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ด้วยสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่่ง นั่นก็คือ"การบริหารเชิงยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์" เพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับองค์กรในประเทศไทยและองค์กรทั่วโลก อาทิ...

     1. กลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ขององค์กรขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
     2. การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรส่วนใหญ่ในประเด็นกลยุทธ์ขององค์กรมีน้อยมาก
     3. การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์
     4. ขาดการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้น Balanced Scorecard (ฺBSC) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยการศึกษาวิจัยของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard Business School(HBS) และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review(HBR) ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้คนทั้งองค์กรมีความเข้าในกลยุทธ์ของบริษัทได้ดีอีกด้วย สุดท้ายมันยังช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์อีกด้วย ซึ่้งในปัจจุบัน Balanced Scorecard (ฺBSC) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ไปแล้ว หากองค์กรใดมีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยที่ไม่มีการทำBalanced Scorecard (ฺBSC) ด้วย ก็ต้องถือว่าแผนกลยุทธ์นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

     สถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ (TalkToTop Training Institute) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของ Balanced Scorecard (BSC) มานานแล้ว และตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา เราได้ทำการศึกษาและได้นำมาทดลองใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็นแนวทางของ Kaplan & Norton รวมถึงรูปแบบที่มีการประยุกต์แล้ว โดยเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน(กพร.) ทำให้เรามีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตร "การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร (Corporated BSC)" ของสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จนั้น จะมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และหลักการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็น เน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเรียนเพื่อรู้ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ทั้งสาระและความบันเทิง พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ในทุกขั้นตอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสำคัญและขั้นตอนที่เรียบง่ายในการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจัดทำBalanced Scorecard(BSC)แบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้หน่วยงานผู้จัด ได้Balanced Scorecard(BSC)ที่สามารถนำไปใช้งานได้(70-90%) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร
ระยะเวลา
2 วัน
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.