ผู้ก่อตั้งสถาบัน TALK TO TOP

นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์

- ผู้อำนวยการสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ (TalkToTop Training Institute)
- วิทยากรและที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
แพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
( พ.ศ.2533 )
ระดับหลังปริญญา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
( พ.ศ.2538 )

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร พ.ศ. หน่วยงาน/องค์กรที่จัด
การผลิตสไลด์สองเครื่องฉาย 2534 สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน
ศาลายา
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2539
นำเสนออย่างโปร 2540
การวิจัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 2540 สำนักนโยบายและแผน กสธ.
การใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD 10) (หลักสูตรวิทยากรระดับเขต) 2540 กองโรงพยาบาลภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มพูนทักษะด้านบริหาร สำหรับหัวหน้าฝ่าย
/ หัวหน้ากลุ่มงาน (รุ่นที่ 4)
2540
สู่เส้นทางนักพูดมืออาชีพ (ค่ายภาษร รุ่น 13) 2541 บริษัทภาษรยูนิเวอร์แซล จำกัด
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร (รุ่นที่ 3) 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เทคนิคการเป็นวิทยากร Walk Rally 2543 สถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล
และสาธารณสุข (IHMC)
ผู้ตรวจสอบภายในสู่ความเป็นองค์กรที่โปร่งใส
(Endorsed Internal Auditing Program)
2544 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การคิดสร้างสรรค์ทางบวกแบบ Cresitive Thinking 2544 ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Center) โดยการรับรองของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน
วิธีคิดอย่างมีคุณภาพแบบ Six Thinking Hats 2544
เทคนิคการคิดสร้างสรรค์แบบ Lateral Thinking 2544
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
2547 สถาบันพัฒนาศาสตร์
7 Habits of Highly Effective People 2548 Pacrim Group
4 Roles of Leadership 2548
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ 2549 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ เอ็ม ที แอล
จิตวิทยาเพื่อการบริหาร 2550 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เพิ่มศักยภาพการพูดและการปรากฏตัวต่อสาธารณชน (SPEECH Power Program) 2551 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers
ออกแบบชีวิตที่ใฝ่ฝัน (Design Your Life) 2551 โค้ชศิริลักษณ์ ตันศิริ
คอร์สปลุกยักษ์ (The Power Within You) 2552
สุดยอดไอเดียเงินล้าน (Million Dollar Ideas) 2552
จ้าวสื่อสาร (Communication Mastery) 2553
ไขความลับสู่ความมั่งคั่ง (The Secret to Wealth) 2553
วางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 2553 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พัฒนาศักยภาพการทำงาน ด้วยความคิดแบบบวก 2553
Landmark Forum 2554 Landmark Education Thailand
Landmark Forum in Action 2554
Advanced Course 2554
Introduction Leadership Program 2554
เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(Balanced Scorecard)
2555 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พาตัวใจกลับบ้าน (พื้นฐาน) 2555 ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน
(โดย อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน)
พาตัวใจกลับบ้าน (ก้าวหน้า) 2555
Acting for Presentation 2556 โรงเรียนการแสดงครูเงาะ
(The Drama Academy)
Finding Life Purpose & Passion 2556 บริษัท ลีดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
พาตัวใจกลับบ้าน (พื้นฐาน) 2556 ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน
(โดย อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน)
Basic Photoshop Lightroom 2557 ชมรมโฟโต้ระยอง
ศาสตร์แห่งความสำเร็จ 2557 บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด
Finding Life Purpose & Passion 2559 บริษัท ลีดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
พาตัวใจกลับบ้าน (พื้นฐาน) 2561 ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน
(โดย อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน)
พาตัวใจกลับบ้าน (ก้าวหน้า) 2561
ทางสายเปลี่ยว...ที่ต้องเดิน 2561
วิทยากรต้นแบบสันติภาพ รุ่นที่ 4 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยากรสร้างชาติ รุ่นที่ 1 2562 มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
(โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา)
การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 2562 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

งาน/ผลงาน พ.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการพัฒนากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ (พคบว.)
2539-2544 กองโรงพยาบาลภูมิภาค
ผู้ประกาศข่าวช่อง 11 ระยอง 2540-2542 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ระยอง
สอบได้ใบอนุญาตผู้ประกาศ 2541 คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)
นักจัดรายการวิทยุ
"รายการสัพเพเหระ เพื่อคุณภาพชีวิต"
2541-2542 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
จังหวัดระยอง
พิธีกรและผู้ดำเนินรายการงานต่าง ๆ
อีกมากมาย
2541-2544 หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพบริการ และวิชาการ
2541-2544 โรงพยาบาลระยอง
ผู้ดำเนินรายการร่วม
รายการ NBT มีคำตอบ ช่วง "คลีนิค NBT"
2560 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
วิทยากรหลายหลักสูตร 2540-ปัจจุบัน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2542-ปัจจุบัน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.