หน่วยงานภาครัฐ

1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
4. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
6. กองการประกอบโรคศิลป์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
8. กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
9. กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10. กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
12. กองแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
13. กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
15. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
16. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
18. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
21. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
22. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
23. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
24. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
25. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
26. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คัพเมืองแปะ1และ5)
27. คณะเทคนิคการแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
31. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
32. ที่ว่าการอำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี
33. ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
34. ภาควิชารังสีรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี
35. ภาควิชารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
36. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38. รพสต.โคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
39. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
40. ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
41. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
42. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
43. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
44. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
45. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
46. วิทยาลัยการแพทย์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
47. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กสธ.
48. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี
49. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท
50. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
51. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา
52. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
53. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
54. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา
55. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
56. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา
57. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี
58. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
59. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์
60. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
61. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์
62. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
63. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระจอมเกล้า จังหวดเพชรบุรี
64. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช จังหวัดราชบุรี
65. วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดชลบุรี
66. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
67. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
68. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี
69. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
70. ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ อาคาร 904
71. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 27(จันทร์ ฉิมไพบูลย์) กรุงเทพมหานคร
72. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
74. ศูนย์มะเร็งชลบุรี
75. ศูนย์มะเร็งลพบุรี
76. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดชลบุรี
77. ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
78. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
79. ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
80. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
81. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร(ร.พ.พุทธชินราช) จังหวัดพิษณุโลก
82. ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
83. สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
84. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
85. สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
86. สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
87. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ(ศศินทร์)แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88. สถาบันประสาท กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
89. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
90. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
91. สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
92. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ)
93. สถาบันราชประชาสมาศัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
94. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
95. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
97. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
98. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
99. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
100. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
101. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
102. สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
103. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
104. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
105. สำนักการแพทย์ทหาร กรมยุทธการทหาร กองทัพไทย
106. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ)
107. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
108. สำนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
109. สำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
110. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
111. สำนักงานจังหวัดระยอง
112. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
113. สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
114. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
115. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
116. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
117. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
118. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
119. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
120. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
121. สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระยอง
122. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
123. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
124. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
125. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
126. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
127. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
128. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
129. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
130. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
131. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
132. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
133. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
134. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
135. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
136. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
137. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
138. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
139. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
140. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
141. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
142. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
143. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
144. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)
145. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
146. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
147. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
148. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
149. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
150. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
151. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
152. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
153. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
154. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
155. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
156. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
157. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
158. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
159. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
160. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
161. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
162. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
163. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
164. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
165. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
166. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 2
167. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
168. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
169. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
170. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี
171. สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
172. สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
173. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
174. สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
175. สำนักพัฒนาวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
176. สำนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
177. สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
178. สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
179. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
180. สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
181. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
182. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
183. สโมสรนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
184. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
185. เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคเหนือ
186. เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคใต้
187. เทศบาลตำบลกระหวัน จังหวัดศรีสะเกษ
188. เทศบาลตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
189. เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
190. เทศบาลตำบลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
191. เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
192. เทศบาลตำบลสำโรงใต้ สมุทรปราการ
193. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
194. เทศบาลเมืองชลบุรี
195. เทศบาลเมืองชุมพร
196. เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
197. เมืองพัทยา
198. แพทยสภา
199. โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
200. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
201. โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
202. โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี
203. โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด
204. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
205. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
206. โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
207. โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
208. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
209. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
210. โรงพยาบาลชลประทาน กรุงเทพมหานคร
211. โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
212. โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
213. โรงพยาบาลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
214. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
215. โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
216. โรงพยาบาลตราด
217. โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
218. โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
219. โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
220. โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
221. โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
222. โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
223. โรงพยาบาลนครนายก
224. โรงพยาบาลนครพนม
225. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
226. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
227. โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
228. โรงพยาบาลนายูง จังหวัดอุดรธานี
229. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
230. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
231. โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
232. โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
233. โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
234. โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
235. โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
236. โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
237. โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
238. โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
239. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
240. โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
241. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
242. โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
243. โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
244. โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
245. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
246. โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
247. โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
248. โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
249. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
250. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
251. โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
252. โรงพยาบาลพะเยา
253. โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
254. โรงพยาบาลพิจิตร
255. โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
256. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
257. โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
258. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
259. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก)
260. โรงพยาบาลยะลา
261. โรงพยาบาลยโสธร
262. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
263. โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
264. โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
265. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
266. โรงพยาบาลราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
267. โรงพยาบาลลพบุรี
268. โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
269. โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร
270. โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
271. โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
272. โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
273. โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
274. โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก)
275. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
276. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
277. โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
278. โรงพยาบาลศูนย์ชัยภูมิ
279. โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
280. โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
281. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
282. โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
283. โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
284. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
285. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
286. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร
287. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
288. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
289. โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
290. โรงพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี
291. โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
292. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
293. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
294. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมการแพทย์ทหารเรือ
295. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
296. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
297. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
298. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
299. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
300. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
301. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
302. โรงพยาบาลสระบุรี
303. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
304. โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
305. โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
306. โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
307. โรงพยาบาลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
308. โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก
309. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
310. โรงพยาบาลสิรินธร(โรงพยาบาลโรคติดต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิม) จังหวัดขอนแก่น
311. โรงพยาบาลสุรินทร์
312. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
313. โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
314. โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
315. โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
316. โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
317. โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
318. โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
319. โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
320. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
321. โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
322. โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
323. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
324. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี
325. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
326. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
327. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
328. โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
329. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
330. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
331. โรงพยาบาลเลย
332. โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
333. โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
334. โรงพยาบาลแพร่
335. โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
336. โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
337. โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
338. โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
339. โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
340. โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร
341. โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
342. โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
343. โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
344. โรงพยาศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
345. โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง
346. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
347. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
348. โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
349. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
350. โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง
351. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
352. โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
353. โรงเรียนเพรักษมาตา จังหวัดระยอง
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.