How to Effective Communication & Motivation

สื่อสารและจูงใจอย่างไรให้ได้ผล

หลักการและเหตุผล
     ความสำเร็จในชีวิตของเราล้วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตก็ตาม คุณไม่สามารถทำมันตามลำพังได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณ เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน สามี ภรรยา บุตรธิดา ปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา ฯลฯ ดังนั้น “การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและจูงใจให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราต้องการ หากเรามีการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ ก็จะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนรอบข้าง แต่ถ้าการสื่อสารของคุณมีปัญหา ก็อย่าหวังว่าจะได้รับความร่วมมือใด ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารเพื่อจูงใจคน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ระยะเวลา
1 วัน
สถานที่
ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้
08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.